فوم سی دی

115 روز قبل منتشر شد در مکان تهران / گلبرگ

دکمه اسفنجی سی دی یا فوم  سی دی  که  در برگه های 185 عددی قابل ارایه می باشد

این دکمه ها بصورت پشت  چسب دار بوده  که  امکان  چسباندن   سی دی  و  دی وی دیموردنظرخود رابروی سطوح مختلف می دهدکه در رنگهای سفید و مشکی تولید میشودکه در بازار به اسم های فوم سی دی یا دکمه اسفنجی یا دکمه پشت چسب دار سی دیو دی وی دی مرسوم و قابل عرضه می باشد .

    نقاط قوت

  • پشت چسب دار بودن
  • تولید اختصاصی
نیاز شهر را به خاطر بسپارید...